Privacy statement

PRIVACYVERKLARING DE CIJFERKAMER

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, want uw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring leggen we je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat we daarmee doen en wat uw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn.

Contactgegevens
De Cijferkamer
Schoolstraat 2
3171 GX POORTUGAAL

www.decijferkamer.nl
info@decijferkamer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kopie identiteitsbewijzen, IP-adres, huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangifte, IBAN/bankrekeningnummers, gegevens over uw activiteiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Burgerservicenummer (BSN), gegevens van personen jonger dan 16 jaar, onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ook verwerken wij gegevens over je gezondheid (in het kader van het verwerken van persoonsgebonden aftrek in de aangiften inkomstenbelasting) en politieke voorkeur/geloofsovertuiging (in het kader van het verwerken van giften in de aangiften inkomstenbelasting).

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via alexandra@decijferkamer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Cijferkamer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– De levering van onze diensten
– Het afhandelen van jouw (loon)betalingen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– De Cijferkamer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verstrekken aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden je persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

De Cijferkamer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Geautomatiseerde besluitvorming
De CijferKamer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, maar er wordt geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, in de cookie opgeslagen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Cijferkamer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Cijferkamer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar alexandra@decijferkamer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een telefoonnummer te vermelden zodat wij met je in contact kunnen komen.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten
De Cijferkamer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Cijferkamer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via alexandra@decijferkamer.nl

Wijzigingen in onze privacyverklaring
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

De CijferKamer, mei 2018

NEEM CONTACT MET ONS OP

Heb je een vraag, een briljante opmerking of gewoon zin in een gezellige babbel over cijfers? Aarzel niet en neem via het onderstaande formulier contact met ons op. Toch liever bellen? Laat dan een terugbelverzoek achter of neem direct contact met ons op: (010) 200 96 51